Privacy Policy

Thuisverpleging DOMAX, Iepenstraat 16 - B3600 Genk, ondernemingsnummer 0712.739.568, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

Thuisverpleging DOMAX volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vanaf haar inwerkingtreding zullen de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd 'GDPR', gevolgd worden. Voorts zal Thuisverpleging DOMAX er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

1.0 COOKIEBELEID

Het gebruik van "cookies"

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Ze kunnen gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten functioneren. Ook kunnen ze gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen. Ze kunnen niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.

Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld marketing-, of advertentieplug-ins zijn waaronder cookies van Facebook en cookies van Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van cookies.

Cookies via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om deze website te helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

1.1 PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als 'identificeerbaar' beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan Thuisverpleging DOMAX als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

1.2 VERWERKING

Deze persoonsgegevens worden door Thuisverpleging DOMAX verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

- het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten (het bijhouden van boekhouding, het opstellen van offertes of overeenkomsten, ...);
- het implementeren van marketingstrategieën (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven);
- het uitvoeren van (interne) analyses en de ontwikkeling van nieuwe producten.

De verwerking van persoonsgegevens door Thuisverpleging DOMAX gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:
- toestemming van de klant/betrokkene;
- noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
- noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Thuisverpleging DOMAX, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten.

Thuisverpleging DOMAX zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Thuisverpleging DOMAX als haar aangestelde nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.
In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Thuisverpleging DOMAX er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Thuisverpleging DOMAX er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelde slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht Thuisverpleging DOMAX een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking ervan.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Thuisverpleging DOMAX, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Thuisverpleging DOMAX betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van Thuisverpleging DOMAX te beschermen.

Thuisverpleging DOMAX zal desbetreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Thuisverpleging DOMAX gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

1.3 RECHTEN NATUURLIJKE PERSOON

Thuisverpleging DOMAX zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

- recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
- recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
- recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
- recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
- recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
- recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres info@domax-care.be. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.
Thuisverpleging DOMAX zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

1.4 CONTACTNAME

De functionaris gegevensbescherming van Thuisverpleging DOMAX kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: info@domax-care.be. Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

1.5 SLOTBEPALINGEN

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Policy en een overeenkomst tussen Thuisverpleging DOMAX en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Thuisverpleging DOMAX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. Het doorvoeren van die wijziging op de website is daarvoor afdoende.